STEM ศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โลกต้องการ


“STEM” หรือ “สะเต็ม” ประกอบด้วย 4 องค์ความรู้ด้วยกันคือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) และคณิตศาสตร์(Mathematics) แต่ก่อนนั้นองค์ความรู้แต่ละด้านจะถูกแยกออกจากกัน แต่ใน Generation ต่อไปองค์ความรู้ต่างๆจะถูกบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาผลผลิตใหม่ๆออกมา ปัจจุบันความรู้ด้าน STEM กำลังเป็นที่ต้องการเนื่องจากการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแต่ละประเทศที่สูงขึ้น ดังนั้น STEM จึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เด็กใน Generation ใหม่ๆต้องพัฒนาและปรับตัวตาม

STEM กับระบบการศึกษา

     ปัจจุบัน STEM ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อปลูกฝังแนวความคิด เช่น วิธีการคิดแก้ปัญหา การออกแบบ การวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น การเรียนแบบ STEM นั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเพื่อให้เด็กๆสนใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบตัวเพื่อให้เด็กกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา เนื่องจากการเรียนรู้แบบ STEM เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งจะทำให้เด็กจะสามารถเลือกสิ่งที่สนใจในระดับมหาวิทยาลัยหรืออาชีพได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในประเทศไทยนั้น สสวท (http://www.stemedthailand.org) เป็นหน่วยงานที่คอยให้การอบรมส่งเสริมคอยขับเคลื่อนการศึกษาแบบ STEM ให้เกิดขึ้น

ตัวอย่างโครงงานที่มีแนวทางการเรียนรู้แบบ STEM

 • ประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้า
 • เครื่องไฮดรอลิค

 • โครงงาน STEM อิเล็กทรอนิกส์


อาชีพยอดนิยมของ STEM

     ในสายงานอาชีพที่เกี่ยวกับ STEM นั้นควรเน้นทักษะในการแก้ปัญหา นำเสนอความคิดใหม่ๆ และสามารถวิจัยต่อยอดไปได้ ซึ่ง 10 อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพตัวอย่างที่มี DNA ของ STEM ล้วนแล้วเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะด้าน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอาชีพที่ไม่ได้อยู่ใน STEM จะไม่สำคัญเพราะในทุกๆสายอาชีพนั้นสามารถนำ STEM มาประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น
 1. นักคอมพิวเตอร์
 2. วิศวกร
 3. นักฟิสิกส์
 4. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. นักสถิติ
 7. นักคณิตศาสตร์
 8. นักชีวเคมี
 9. นักธรณีวิทยา
 10. นักเคมี
STEM กับการพัฒนาประเทศ

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลายเป็นศาสตร์สำคัญในหลายประเทศใช้พัฒนาเพื่อให้ประเทศก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหรือเป็นประเทศที่มีอำนาจการต่อรองสูง เนื่องจากการมีเทคโนโลยีสูงสามารถสร้างความมั่นคงให้กับประเทศนั้นได้ เช่น ทางการทหาร การบินและอวกาศ การสื่อสาร สินค้าในภาคอุตสหกรรม ระบบคมนาคม เป็นต้น ดังนั้นหลายๆประเทศต้องการคนที่มีความรู้ด้าน STEM ไปพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงอาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครอยากลองหาประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ

Reference:

https://www.youtube.com/watch?v=fH5iLx_jCUk

https://www.bestcolleges.com/careers/stem/

https://www.youtube.com/watch?v=3_ooczaolRc


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2