รายละเอียด หุ้น SUPER : จากธุรกิจอิฐมวลเบาสู่บริษัทชั้นนำด้านพลังงานทดแทน

     บริษัท SUPER นั้นก่อตั้งในปี 2537 เดิมนั้นทำธุรกิจอิฐมวลเบาก่อนจะขายกิจการอิฐมวลเบาออกไปในปี 2556 และผันตัวเองมาทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะ และพลังงานลม เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ดูแลรักษาระบบซึ่งรายได้หลักของ SUPER นั้นมาจากการขายกำลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต่างๆนั่นเอง ปัจจุบัน SUPER มีโรงผลิตไฟฟ้ากว่า 25 โรงงานในประเทศไทย และอีก 5 โรงงานในประเทศเวียดนาม นอกจากธุรกิจด้านพลังงานแล้ว SUPER ยังประกอบกิจการอื่นๆด้วยคือ ธุรกิจจำหน่ายน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แก่ งานวางระบบสารสนเทศ งานบำรุงรักษา งานจัดหาบุคลากร (Outsourcing) และงานให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ เนื่องจาก SUPER ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ดังนั้นเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของพลังงานทดแทนต่างๆก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง

พลังงานแสงอาทิตย์

     พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่ใช้แสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้า การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นจะอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนประกอบหลักของเซลล์แสงอาทิตย์นั้นคือซิลิกอนซึ่งใช้เป็นสารกึ่งตัวนำ ซิลิกอนนั้นก็เป็นธาตุที่พบได้ทั่วไปในทราย แต่ก่อนเซลล์แสงอาทิตย์ราคาค่อนข้างสูง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นทำให้มีวิธีลดวัสดุที่ไม่จำเป็นออกไปจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น การวัดกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั้นจะวัดจากกำลังวัตต์ เช่น 1MW (1 เมกะวัต์) หรือเท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1,000,000 วัตต์ ซึ่งจำนวนวัตต์ที่สามารถผลิตได้นั้นก็จะถูกนำไปขายต่อไป

พลังงานความร้อนจากขยะ


     จากการเติบโตของเศรษฐกิจทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในภาคอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก ขยะถือเป็นสิ่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนทำให้ต้องหาวิธีการกำจัดขยะขึ้นมา การฝังกลบเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กำจัดขยะแต่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากและอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา ทั้งปัญหานำ้เสียและกลิ่นที่อาจจะรบกวนชุมชนรอบข้าง การเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการกำจัดขยะโดยจะนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผา การเผาไหม้จะก่อให้เกิดความร้อนและความร้อนนี้เองจะถูกนำไปต้มน้ำเพื่อทำให้เกิดไอน้ำใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามโรงงานพลังงานความร้อนจากขยะนั้นก็อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนได้เช่นกัน เช่น การปล่อยสารพิษสู่บรรยากาศ การปนเปื้อนของสารเคมีทางน้ำ เป็นต้น

พลังงานลม

     ลมเป็นพลังงานสะอาดอีกรูปแบบหนึ่งโดยอาศัยลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ด้วยความเร็วของและการเคลื่อนที่ของลมที่เกิดขึ้นนี้เองเราจึงนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัดเพราะลมนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา "กังหันลม" เป็นเครื่องจักรกลสำคัญอย่างหนึ่งเพราะเราจะอาศัยกังหันลมเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของลมเป็นพลังงานจลน์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมได้นั้นจะต้องคำนวณความเร็วลมตลอดทั้งปีเพราะถ้าความเร็วลมมีน้อยกำลังการผลิตไฟฟ้าก็จะน้อยตาม ประเทศไทยนั้นมีความเร็วลมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากหากเทียบกับยุโรปแต่บริเวณที่พบว่ามีความเร็วลมสูงสุดส่วนมากแล้วจะอยู่ทางชายฝั่งทะเลภาคใต้


ปัจจุบัน SUPER มีกำลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 563 เมกะวัตต์และจากประเทศเวียดนามกว่า 836 เมกะวัตต์ รวมกันแล้วมีกำลังผลิตกว่า 1399 เมกะวัตต์


ผลประกอบการณ์ย้อนหลัง


บริษัทที่ประกอบธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกัน

  • EGCO
  • RATCH
  • GPSC
  • GULF
  • BGRIM
  • BPP
  • SPCG
  • ACE
  • TPIPP
  • EA


Reference:

- http://www.supercorp.co.th/index.php

- https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=509&filename=index

- https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=513&filename=index

- http://reca.or.th/wind/


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2