การติดตั้ง Robot Framework และ Appium สำหรับ Automated test บน Mobile ทั้ง Android และ IOS [สำหรับ macOS]

เริ่มติดตั้งโปรแกรม

1. ติดตั้ง Selenium และ Appium Library และ Robot Framework 
 • pip3 install robotframework
 • pip3 install robotframework-selenium2library
 • pip3 install robotframework-appiumlibrary
2. ติดตั้ง Brew 
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://brew.sh จากนั้นคัดลอก link ในหน้าเว็บ

Link ในหน้าเว็บ Brew

 • จากนั้นเปิด Terminal ขึ้นมาแล้วนำ Link ที่ได้ไปวางหน้า Terminal แล้วกด Enter โปรแกรมจะเริ่มติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จจะแสดงดังรูป
ติดตั้ง Brew สำเร็จ

3. ติดตั้ง node 
เราติดตั้ง node เพื่อใช้สำหรับการ run Chrome และ Java Script บนฝั่ง Server เปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่ง
 •  brew install node
4. ติดตั้ง NMP Server เพื่อ Built nodejs
 • npm install -g appium
5. ติดตั้ง wd
wd เป็น Library ที่ใช้สร้าง Web Driver Protocol และ node
 • npm install wd
6. ติดตั้ง Appium Doctor
เป็น Tool ที่ใช้ run check ถึงข้อผิดพลาดต่างๆก่อนที่จะเริ่ม run Appium จริงๆ
 • npm install -g appium-doctor 
7. ติดตั้ง Appium Desktop
 • กด Appium-mac-x.x.x.dmg
 • Install Appium Desktop เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะโปรแกรมที่ติดตั้งจะอยู่ใน Applications Folder

8. ติดตั้ง Java JDK

9. ติดตั้ง Xcode โดยเป็นตัว Simulator ฝั่ง iOS
 • กด App Store ขึ้นมาแล้ว Search คำว่า Xcode แล้วกดติดตั้งโปรแกรม
10. ติดตั้ง Android Studio โดยเป็นตัว Simulator ฝั่ง Android
 • เริ่มติดตั้ง Android Studio
 • เมื่อติดตั้ง Android Studio เสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

11. ติดตั้ง Carthage
 • เปิด Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า
 • appium-doctor
 • ตัว appium doctor จะเช็คว่า Library ไหนขาดไปบ้างซึ่งจะแสดง path ของ Carthaged ที่ใช้ในการ Install แสดงอยู่
 • Copy Link ของ Carthage ไปเปิดใน Browser
 • ติดตั้ง Carthage โดยใช้คำสั่ง
 • brew install Carthage
12. Set Path Environment
 • เปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมา
 • คลิ๊ก Android Studio > Preference
 • คัดลอง Android SDK location
 • เปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่ง
 • touch ~/.bash_profile; open ~/.bash_profile
  • พิมพ์ export ANDROID_HOME=(ตามด้วย Link ที่คัดลองมา) หรือ export ANDROID_HOME=/Users/{YOUR_USER_NAME}/Library/Android/sdk
  • พิมพ์ export PATH=${PATH}:$ANDROID_HOME/tools:$ANDROID_HOME/platform-tools
  • พิมพ์ export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)
 • ปิด Terminal ได้เลยโปรแกรมจะ save ให้โดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์คำสั่ง source ~/.bash_profile แล้วพิมพ์ appium-doctor ทดสอบว่าติดตั้งสำเสร็จหรือไม่พิมพ์ (หากยังพบว่ามี error ลอง restart เครื่องแล้ว run คำสั่ง appium-doctor อีกครั้ง)
 • หากทุกอย่างลงสำเร็จแล้วต้องไม่มี error แสดงดังรูป

ทดลอง Run โปรแกรม
 • เปิดโปรแกรม Appium ขึ้นมาหากมี error ว่า "Appium" can't be opened because Apple cannot check it for malicious software. ให้กด Ctrl แล้วคลิ๊กเปิด Appium
 • พิมพ์ Host 127.0.0.1 และ Port 4723
 • คลิ๊ก Edit Configurations ใน Results ของขึ้นตอนการ run appium-doctor จะมี Path ของ ANDROID_HOME และ JAVA_HOME อยู่ให้ Copy Path แล้วนำมาวางใน Environment Variables

 • จากนั้นกด Start Server จะปรากฏดังรูป

 • เปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมาจากนั้นเลือก AVD Manager
 • คลิ๊ก Create Virtual Device จากนั้นเลือกรุ่นมือถือที่ต้องการทดสอบจากนั้นกด Finish
 • จากนั้นกด Play เพื่อเรียกตัว Simulator ขึ้นมา

 • ตัว Mobile Simulator ก็จะแสดงดังภาพ

 • ทดลองเชื่อม Robot Framork โดยใช้ Appium Library ใส่ code ต่อไปนี้ที่ Editor
http://127.0.0.1:4723/ คือเลขที่ได้ Config ใน Appium ส่วน DEVICE_TARGET และ DEVICE_NAME นั้น copy มาจาก Virtual Devices และ APP_LOCATION คือไฟล์ Project Android ที่เป็นนามสกุล .apk

*** Settings ***
Library AppiumLibrary

*** Variables ***
${URL} http://127.0.0.1:4723/wd/hub
${PLATFORM} Android
${DEVICE_TARGET} 11.0
${DEVICE_NAME} Pixel 5 API 30
${APP_LOCATION} /Users/medcury/Documents/demo.apk

*** Test Cases ***
Open Android
Open Application ${URL} platformName=${PLATFORM} platformVersion=${DEVICE_TARGET}
deviceName=${DEVICE_NAME} app=${APP_LOCATION} automationName=appium

 • เมื่อทดสอบ run เปิด Application แล้วก็จะผ่านดังรูปป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2