วิเคราะห์เทรน แนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย Gartner Hype Cycle

ภาพ Gartner Hype Cycle | ที่มา: Gartner


Gartner เป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ IT การเงิน  การจัดการทรัพยากรบุคคล  การให้การบริการ กฎหมาย ฯลฯ ที่มีชื่อเสียง โดยงานวิจัยนั้นจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้องค์สามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้

สิ่งที่น่าสนใจของ Gartner คือการวิเคราะห์ถึงกระแสของเทคโนโลยีหรือ Application ที่เกิดขึ้นโดยมีการนำเสอนเป็นแผนภาพเรียกว่า "Gartner Hype Cycle" วิธีการที่ Gartner Hype Cycle ได้นำเสนอนั้น คือวิเคราะห์เทคโนโลยีหรือ Application นั้นๆให้เป็นไปตามวัฎจักร โดยมีการกำหนดระยะเวลาว่าเทคโนโลยีหรือ Application นั้นๆว่าอยู่ในช่วยเวลาไหน และแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร เช่น ในอดีต Gartner เคยวิเคราะห์การเกิดของเทคโนโลยีและ Application ต่างเช่น
  • อินเตอร์เน็ตว่าจะเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจ และจะเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวัน 
  • ปี 1980 มีการริเริ่มใช้งาน wireless ขึ้น ปี 2000 Gartner วิเคราะห์ถึงว่า wireless จะเป็นกระแสอย่างมากและจะเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ปี 2009 ผู้คนจะให้ความสนใจกับ e-Book Readers และเป็นสิ่งที่คนจะใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ปี 2011 วิเคราะห์ถึง Internet TV จนปัจจบัน Internet TV ได้รับความสนใจอย่างมาก
หลักการของ Gartner Hype Cycle แนวแกน x คือระยะเวลาที่ผ่านไปแต่ละช่วง ส่วนแนวแกน Y คือ ความคาดหวังหรือความต้องการของการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 phase คือ

1. Technology Trigger

เป็นช่วยเริ่มต้นโดยนำเสนอเกี่ยวกับแนวความคิด ไอเดีย วิธีการต่างๆ และมีการใช้สื่อในการนำเสนอของสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วย phase นี้ product จะยังใช้งานไม่ได้เต็มที่หรืออาจจะยังไม่ได้รับอนุมัติจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. Peak of Inflated Expectations
มีกล่าวถึงของเทคโนโลยีนั้นเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีนั้นเป็นกระแสสื่อต่างๆให้ความสนใจและมีการเผยแพร่อย่างมากมาย ทำให้เป็นจุดที่ Peak ที่สุดของกราฟ แต่ในบางเทคโนโลยีนั้นอาจจะพบกับข้อผิดพลาดหรืออาจไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นเลย

3. Trough of Disillusionment
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่วัดใจถึงความอยู่รอดว่าเทคโนโลยีหรือ Application ไหนจะหายไปหรือกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นจุดที่ต่ำที่สุดหลังจากการ implement เนื่องจากช่วงนี้กระแสนิยมจะลดลง ผลการทดลองหรือการ implement บางอย่างเกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาได้ ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอาจะเกิดความล้มเหลวได้ ส่วนผู้ผลิตที่สามารถอยู่รอดได้จะยังคงได้ครับการสนับสนุนจากผู้ร่วมลงทุนและปรับปรุงสินค้าของตนเองให้เป็นที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับได้

4. Slope of Enlightenment
เริ่มมีการเข้าใจหรือมีกรณีตัวอย่างให้เห็นว่าเทคโนโลยีนั้นเกิดประโยชน์ขึ้นจริง ผู้คนเริ่มมีความเข้าใจ และตัวเทคโนโลยีนั้นเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง

5. Plateau of Productivity
เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกลายเป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีถูกใช้ในวงกว้างและสามารถให้ผลตอบแทนที่ชัดเจน หากเทคโนโลยีนั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้ตลาดเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของ Gartner Hype Cycle

หากเราเข้าใจ Cycle เทคโนโลยีที่เราสนใจว่าอยู่ในช่วงไหนของ Gartner Hype Cycle ก็จะทำให้วิเคราะห์ได้ว่าอนาคตของเทคโนโลยีนั้นจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ

  • ผู้คนทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยี 
  • ช่วยให้นักการตลาดวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในเทคโนโลยีนั้นๆได้ 
  • เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและลดความเสี่ยงให้กับผู้บริหารหรือนักลงทุนที่จะเลือกลงทุนในเทคโนโลยี
  • ใช้เป็นข้อมูลในการแยกว่าเป็นช่วงของการโฆษณาของเทคโนโลยีหรือเป็นการนำเทคโนโลยีนั้นไปใช้จริงๆ

ในทุกๆปี Gartner จะมีการวิจัยและ Update ว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นอยู่ในช่วงไหนของ Cycle เพื่อให้ทราบถึงสถานะของเทคโนโลยีว่าอยู่ในช่วงไหนและมีเทคโนโลยีอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้าง สามารถติดตาม Gartner Hype Cycle ประจำปีได้ที่ https://blogs.gartner.com/smarterwithgartner/


Reference:
1. https://www.gartner.com
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gartner
3. https://www.visualcapitalist.com/technology-hype-cycles-2000-2018/


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2

Data Privacy คืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำคัญขนาดไหน

Formal verification การหาข้อผิดพลาด การทดสอบ การทวนสอบ ขั้นสูง

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต