วิเคราะห์เทรน แนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย Gartner Hype Cycle

ภาพ Gartner Hype Cycle | ที่มา: Gartner


Gartner เป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ IT การเงิน  การจัดการทรัพยากรบุคคล  การให้การบริการ กฎหมาย ฯลฯ ที่มีชื่อเสียง โดยงานวิจัยนั้นจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้องค์สามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้

สิ่งที่น่าสนใจของ Gartner คือการวิเคราะห์ถึงกระแสของเทคโนโลยีหรือ Application ที่เกิดขึ้นโดยมีการนำเสอนเป็นแผนภาพเรียกว่า "Gartner Hype Cycle" วิธีการที่ Gartner Hype Cycle ได้นำเสนอนั้น คือวิเคราะห์เทคโนโลยีหรือ Application นั้นๆให้เป็นไปตามวัฎจักร โดยมีการกำหนดระยะเวลาว่าเทคโนโลยีหรือ Application นั้นๆว่าอยู่ในช่วยเวลาไหน และแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร เช่น ในอดีต Gartner เคยวิเคราะห์การเกิดของเทคโนโลยีและ Application ต่างเช่น
  • อินเตอร์เน็ตว่าจะเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจ และจะเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวัน 
  • ปี 1980 มีการริเริ่มใช้งาน wireless ขึ้น ปี 2000 Gartner วิเคราะห์ถึงว่า wireless จะเป็นกระแสอย่างมากและจะเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ปี 2009 ผู้คนจะให้ความสนใจกับ e-Book Readers และเป็นสิ่งที่คนจะใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ปี 2011 วิเคราะห์ถึง Internet TV จนปัจจบัน Internet TV ได้รับความสนใจอย่างมาก
หลักการของ Gartner Hype Cycle แนวแกน x คือระยะเวลาที่ผ่านไปแต่ละช่วง ส่วนแนวแกน Y คือ ความคาดหวังหรือความต้องการของการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 phase คือ

1. Technology Trigger

เป็นช่วยเริ่มต้นโดยนำเสนอเกี่ยวกับแนวความคิด ไอเดีย วิธีการต่างๆ และมีการใช้สื่อในการนำเสนอของสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วย phase นี้ product จะยังใช้งานไม่ได้เต็มที่หรืออาจจะยังไม่ได้รับอนุมัติจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. Peak of Inflated Expectations
มีกล่าวถึงของเทคโนโลยีนั้นเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีนั้นเป็นกระแสสื่อต่างๆให้ความสนใจและมีการเผยแพร่อย่างมากมาย ทำให้เป็นจุดที่ Peak ที่สุดของกราฟ แต่ในบางเทคโนโลยีนั้นอาจจะพบกับข้อผิดพลาดหรืออาจไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นเลย

3. Trough of Disillusionment
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่วัดใจถึงความอยู่รอดว่าเทคโนโลยีหรือ Application ไหนจะหายไปหรือกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นจุดที่ต่ำที่สุดหลังจากการ implement เนื่องจากช่วงนี้กระแสนิยมจะลดลง ผลการทดลองหรือการ implement บางอย่างเกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาได้ ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอาจะเกิดความล้มเหลวได้ ส่วนผู้ผลิตที่สามารถอยู่รอดได้จะยังคงได้ครับการสนับสนุนจากผู้ร่วมลงทุนและปรับปรุงสินค้าของตนเองให้เป็นที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับได้

4. Slope of Enlightenment
เริ่มมีการเข้าใจหรือมีกรณีตัวอย่างให้เห็นว่าเทคโนโลยีนั้นเกิดประโยชน์ขึ้นจริง ผู้คนเริ่มมีความเข้าใจ และตัวเทคโนโลยีนั้นเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง

5. Plateau of Productivity
เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกลายเป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีถูกใช้ในวงกว้างและสามารถให้ผลตอบแทนที่ชัดเจน หากเทคโนโลยีนั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้ตลาดเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของ Gartner Hype Cycle

หากเราเข้าใจ Cycle เทคโนโลยีที่เราสนใจว่าอยู่ในช่วงไหนของ Gartner Hype Cycle ก็จะทำให้วิเคราะห์ได้ว่าอนาคตของเทคโนโลยีนั้นจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ

  • ผู้คนทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยี 
  • ช่วยให้นักการตลาดวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในเทคโนโลยีนั้นๆได้ 
  • เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและลดความเสี่ยงให้กับผู้บริหารหรือนักลงทุนที่จะเลือกลงทุนในเทคโนโลยี
  • ใช้เป็นข้อมูลในการแยกว่าเป็นช่วงของการโฆษณาของเทคโนโลยีหรือเป็นการนำเทคโนโลยีนั้นไปใช้จริงๆ

ในทุกๆปี Gartner จะมีการวิจัยและ Update ว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นอยู่ในช่วงไหนของ Cycle เพื่อให้ทราบถึงสถานะของเทคโนโลยีว่าอยู่ในช่วงไหนและมีเทคโนโลยีอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้าง สามารถติดตาม Gartner Hype Cycle ประจำปีได้ที่ https://blogs.gartner.com/smarterwithgartner/


Reference:
1. https://www.gartner.com
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gartner
3. https://www.visualcapitalist.com/technology-hype-cycles-2000-2018/



ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2